PIP / MER

De elektrificatie van de Maaslijn en de snelheidsverhogende aanpassingen van de spoorlijn kunnen pas worden uitgevoerd na vaststelling van twee provinciale inpassingsplannen (afgekort PIP) en een milieueffectrapport (MER). 

Om de verbeteringen aan de Maaslijn mogelijk te maken moeten de provincies Limburg en Noord-Brabant een PIP vaststellen. De provincie Gelderland hoeft dat niet omdat de voorgestelde maatregelen passen in de bestemmingsplannen van de Gelderse gemeenten Nijmegen en Heumen. Een PIP is te vergelijken met een gemeentelijk bestemmingsplan. In zo'n plan staat beschreven waar er wat gebouwd mag gaan worden en welke grond waarvoor is bestemd. Iedere provincie heeft het recht om voor een bepaald grondgebied een inpassingsplan op te stellen. De provincies Noord-Brabant en Limburg hebben de gemeenten hierover geïnformeerd. De gemeenten mogen nu aan dat grondgebied geen andere bestemming geven. 

Wettelijk verplicht onderdeel van een PIP is de milieueffectrapportage-procedure (afgekort m.e.r.). In deze procedure wordt onderzocht wat het effect is van de voorgestelde maatregelen op het milieu. Deze effecten en mogelijke maatregelen om de negatieve effecten te voorkomen of te beperken worden vastgelegd in de milieueffectrapportage (MER). Afgesproken is dat de provincie Noord-Brabant en Limburg de m.e.r. gezamenlijk doorlopen en hun PIP's en de MER gelijktijdig vaststellen.

Voor de beide PIP's en het doorlopen van de m.e.r. procedure, is in 2015 een Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) opgesteld. In dit document staat beschreven wat de voorgenomen maatregelen zijn en welke onderzoeken worden uitgevoerd om de milieueffecten in kaart te brengen. De NRD van het project deMaaslijn heeft van 19 november 2015 tot en met 13 januari 2016 ter inzage gelegen. In die periode kon iedereen een reactie of zogenaamde zienswijze indienen. Op 19 april 2016 is de NRD definitief vastgesteld. Daarmee stond het sein op groen voor het opstellen van de provinciale inpassingsplannen en het doorlopen van de m.e.r. procedure. 

De PIP's van de provincies Limburg en Noord-Brabant en de MER worden naar verwachting medio 2017 door de Gedeputeerde Staten vastgesteld. Het zijn dan nog concepten. De vastgestelde concept PIP's en de MER worden voor het publiek ter inzage gelegd. Iedereen kan hierop gedurende een periode van 6 weken reageren en een zienswijze indienen. Over de PIP's en de MER worden tijdens de inzageperiode informatieavonden gehouden in Reuver, Venray en Cuijk. De informatieavonden worden op deze website aangekondigd. De PIP's en de MER zijn dan van deze website te downloaden. 

Na de inzageperiode worden de PIP's en de MER eventueel aangepast aan de hand van de ingediende zienswijzen. Daarna zijn ze definitief. Wie dan nog wil reageren, kan dat doen via de beroepsprocedure bij de Raad van State.