De Maaslijn van de toekomst, comfortabel en op tijd van de toekomst, comfortabel en op tijd

Een betere verbinding

De provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben besloten om de Maaslijn samen met ProRail te elektrificeren. Wij willen er gezamenlijk voor zorgen dat door Arriva een betrouwbare dienstregeling kan worden gereden. Daarvoor moet de spoorlijn worden aangepast. De maatregelen hebben als doel het reizigersvervoer op de Maaslijn te verbeteren.

Het hele traject wordt voorzien van bovenleiding en een aantal onderstations. Daarnaast wordt er op vier plekken langs het bestaande spoor een extra spoor aangelegd waardoor treinen elkaar kunnen passeren. Hierdoor kan er sneller, frequenter en duurzamer worden gereden. Ook worden op verschillende plaatsen de bochten in het spoor ruimer gemaakt, zodat de treinen hun snelheid kunnen behouden en niet meer hoeven af te remmen. Verder worden bij diverse overwegen maatregelen genomen ten behoeve van verbetering van de overwegveiligheid.

Samenwerking

De Maaslijn moet beter en daar gaan we samen hard aan werken. Volgens de huidige planning rijden er eind 2024 elektrische treinen, zijn er minder vertragingen en vinden er aanpassingen plaats op verschillende stations. Dat is goed nieuws voor de duizenden reizigers die dagelijks tussen Nijmegen en Roermond de spoorlijn nemen. Elektrische treinen zorgen voor minder uitstoot en zo wordt de Maaslijn ook het echte milieuvriendelijke alternatief voor de file.

ProRail heeft opdracht gekregen om het project voor te bereiden en te realiseren. De Provincies Limburg, Brabant en Gelderland dragen samen met het Rijk bij aan de financiëring van het project.

Inpassingsplannen en MER

Om de verbeteringen aan de Maaslijn mogelijk te maken moeten de Provincies Limburg en Noord Brabant een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vaststellen. Een PIP is een ruimtelijk besluit. Het kan worden vergeleken met een bestemmingsplan van de gemeente. In zo’n plan staat welke ruimtelijke ontwikkelingen op een bepaalde locatie wel of niet zijn toegestaan.

Voor de Provincies Noord-Brabant en Limburg is een provinciaal inpassingsplan (PIP) gelijktijdig vastgesteld. Om de milieueffecten van de aanpassingen goed in beeld te krijgen is er tevens een integraal milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het MER vormt een belangrijke onderbouwing voor het inpassingsplan. De Provincie Gelderland hoeft geen PIP vast te stellen, omdat de voorgestelde maatregelen passen in de bestemmingsplannen van de Gelderse gemeenten Nijmegen en Heumen

Beide Ontwerp-Provinciale Inpassingsplannen en het MER lagen van 29 april tot en met 9 juni 2021 ter inzage. De ingediende zienswijzen zijn verwerkt in een nota van Zienswijzen ter voorbereiding op de vaststelling van de definitieve inpassingsplannen eind 2021 door provinciale staten van beide provincies. Middels deze nota van zienswijzen is tevens duidelijk gemaakt of en zo ja hoe een zienswijze doorwerkt in de definitieve besluiten.

De vastgestelde inpassingsplannen liggen gedurende 6 weken ter inzage. In Limburg van 26 november 2021 tot en met 7 januari 2022 en in Brabant van 25 november 2021 tot en met 6 januari 2022.

Informatie

Algemene informatie over het project vindt u op Maaslijn | ProRail.

Vragen over het ontwerp van het project de Maaslijn kunt u stellen via www.prorail.nl/contact

Informatie inzake de het ontwerp-inpassingsplan Opwaardering Maaslijn inclusief milieueffectrapport (MER) vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl

Wilt u informatie over reizen met de Maaslijn ga naar Arriva Limburg